fbpx

THỎA THUẬN MÔI GIỚI HÀNG HÓA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit

THỎA THUẬN MÔI GIỚI HÀNG HÓA

BÊN MÔI GIỚI: Người dùng đăng ký

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI: CÔNG TY CỔ PHẦN VNPAY SHOP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Địa chỉ: Phòng 308A, số 22 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Đại diện bởi: Ông (Bà)                                                 Chức vụ:

Mã số thuế: 0107305822

Sau đây gọi tắt là VNSHOP

 

Bên Môi Giới và VnShop sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.

Bằng việc người dùng click vào nút “Đăng ký”, Hai Bên thống nhất thỏa thuận với các điều khoản:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

Trong Thỏa thuận này, các thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

 • Thỏa thuận” có nghĩa là Thỏa thuận môi giới này, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm theo yêu cầu của Các Bên và được sự thống nhất của Các Bên.
 • Hàng Hóa” là tất cả các loại mặt hàng do VnShop cung cấp.
 • Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép bao gồm nhưng không giới hạn bởi sự kiện: thiên tai, chiến tranh, các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng tới việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận của Các Bên.
 • Thù Lao” là khoản tiền mà Bên Môi Giới được hưởng do phát triển, chăm sóc và làm trung gian cho Khách hàng mua Hàng Hóa do VnShop cung cấp.
 • Hoàn Hàng” là các trường hợp Khách hàng đổi, trả, hủy Đơn Hàng Hóa và nhận lại tiền đã thanh toán.

ĐIỀU 2: PHẠM VI CÔNG VIỆC

 • Bên Môi Giới sẽ thực hiện các công việc giới thiệu và phát triển Khách hàng mua Hàng Hoá do VnShop cung cấp.
 • Bên Môi Giới thông tin về các Đơn đặt hàng cho VnShop. VnShop thực hiện xác nhận đơn hàng, giao hàng, lắp đặt (nếu có) và thu tiền trực tiếp từ Khách hàng.
 • VnShop sẽ cung cấp các thông tin, tài liệu và các giấy tờ cần thiết cho Bên Môi Giới để Bên Môi Giới thực hiện các công việc nêu tại điểm 2.1 nêu trên.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VnShop

 • Nghĩa vụ của VnShop
  • VnShop sẽ cung cấp, hướng dẫn cho Bên Môi Giới các thông tin, tài liệu cần thiết về quảng cáo, xúc tiến bán hàng, và giải đáp thắc mắc của Khách hàng để thực hiện các công việc trong Thỏa thuận này nếu xét thấy cần thiết.
  • Trả đầy đủ Thù Lao cho Bên Môi Giới.
  • VnShop sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp, hỗ trợ để giải quyết khó khăn vướng mắc của Bên Môi Giới để Bên Môi Giới thực hiện tốt các công việc quy định tại Thỏa thuận này.
 • Quyền của VnShop
  • VnShop niêm yết giá bán Hàng Hóa cho Khách hàng, mức Thù Lao cho Bên Môi Giới trong từng thời điểm và có thông báo tới Bên Môi Giới.
  • VnShop có quyền kiểm tra và giám sát việc thực hiện Thỏa thuận của Bên Môi Giới bất kỳ khi nào thấy cần thiết.
  • VnShop có quyền lựa chọn, chỉ định những đối tác khác làm Bên Môi Giới bán Hàng Hóa cho Khách hàng trong phạm vi địa bàn của Bên Môi Giới.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MÔI GIỚI

 • Nghĩa vụ của Bên Môi Giới
  • Bên Môi Giới sẽ không được khai thác hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào bao gồm những thông tin hợp tác giữa Hai Bên, chính sách Môi Giới của VnShop, thông tin Khách hàng, số liệu kế toán, thống kê, kể cả sau khi Thỏa thuận này đã hết hiệu lực trừ khi được sự cho phép bằng văn bản của VnShop và phải trao lại cho VnShop toàn bộ tài liệu có chứa các thông tin nêu trên (nếu có).
  • Bên Môi Giới chịu trách nhiệm đăng ký tất cả các giấy phép, các chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho hoạt động của mình liên quan đến việc kinh doanh, phát triển Khách hàng theo Thỏa thuận này.
  • Bên Môi Giới có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ Khách hàng và đôn đốc thu hồi các khoản nợ của Khách hàng (nếu có).
  • Bên Môi Giới có trách nhiệm kiểm kê, báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của VnShop trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này.
  • Trong quá trình kinh doanh, Bên Môi Giới có trách nhiệm thông báo cho VnShop những thông tin chất lượng Hàng Hóa và bất kỳ yêu cầu nào khác của Khách hàng liên quan đến Hàng Hóa của VnShop để VnShop có biện pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đáp ứng ở mức cao nhất mọi yêu cầu của Khách hàng.
  • Bên Môi Giới không được đưa ra bất kỳ thông tin hoặc các hành động nào có hại cho Khách hàng hoặc làm phương hại đến lợi ích của VNSHOP trừ những thông tin có liên quan đến chất lượng Hàng Hóa đã được VnShop thông báo với Bên Môi Giới.
  • Bên Môi Giới có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về Khách hàng theo yêu cầu của VnShop trước, trong và sau khi triển khai dịch vụ.
  • Bên Môi Giới phải tuân thủ nghiêm chỉnh giá bán do VnShop niêm yết, không được tự ý điều chỉnh giá bán và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của
  • Không được tráo đổi, thêm Hàng Hóa của Bên Môi Giới hoặc Bên thứ ba trong đơn hàng của VnShop đến Khách hàng và/hoặc có hành vi làm Khách hàng hiểu nhầm Hàng Hóa của Bên Môi Giới và/hoặc Bên thứ ba cũng là do VnShop cung cấp.
  • Chịu trách nhiệm đối với địa điểm giao nhận Hàng Hóa. Trường hợp VnShop giao Hàng Hóa mà không tìm được địa điểm và/hoặc người nhận Hàng Hóa thì xác định là đơn hàng giao không thành công. Đơn hàng có thể được giao lần thứ hai và nếu tiếp tục không thành công thì xác định là không giao được hàng do lỗi Bên Môi Giới và đơn hàng sẽ bị hủy. Phí vận chuyển tất cả các lần giao hàng của các đơn hàng giao không thành công sẽ được khấu trừ vào phần thanh toán Thù Lao của Bên Môi Giới.
  • Chịu trách nhiệm tuân thủ mọi Chính sách, Quy định do VnShop ban hành tùy từng thời điểm. Trường hợp không đồng ý với Chính sách, Quy định này, Bên Môi Giới có quyền Chấm dứt Thỏa thuận bằng văn bản/email thông báo cho VnShop trước 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến Chấm dứt Thỏa thuận.
 • Quyền hạn của Bên Môi Giới
  • Bên Môi Giới có quyền nhận đầy đủ các khoản Thù Lao như Thỏa thuận.
  • Bên Môi Giới có quyền giới thiệu, tư vấn, tìm kiếm Khách hàng mua Hàng Hóa mà VnShop cung cấp trên cơ sở Thỏa thuận này.
  • Bên Môi Giới có quyền yêu cầu VnShop hướng dẫn cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho nhân viên của Bên Môi Giới để thúc đẩy việc tìm kiếm Khách hàng mua Hàng Hóa do VnShop cung cấp.

ĐIỀU 5: THÙ LAO MÔI GIỚI

 • Trong thời hạn Thỏa thuận, Bên Môi Giới được nhận Thù Lao theo tỷ lệ % tính trên giá trị Hàng Hóa (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được giao dịch thành công. Mức thù lao chi tiết cho mỗi loại Hàng Hóa được ban hành cùng các Thông báo chính thức của VnShop tới Bên Môi Giới.
 • Việc xác định giao dịch thành công tùy thuộc quyết định của VnShop . Trường hợp VnShop phát hiện gian lận trong quá trình thực hiện Thỏa thuận thì giao dịch có thể bị hủy bỏ bởi VnShop và VnShop có quyền yêu cầu Bên Môi Giới hoàn trả tiền Thù Lao cho các giao dịch này.
 • Trường hợp Hoàn Hàng, Bên Môi Giới sẽ không được nhận Thù Lao cho các giao dịch này và phần giá trị đơn Hoàn Hàng cũng sẽ không được tính vào Doanh số tính thưởng hàng tháng cho Bên Môi Giới (nếu có).
 • VnShop sẽ toàn quyền quyết định mức Thù Lao dành cho Bên Môi Giới theo từng thời điểm, mức quy định này sẽ được VnShop thông báo cho Bên Môi Giới trước khi áp dụng.

ĐIỀU 6: QUY TRÌNH ĐỐI SOÁT VÀ THANH TOÁN THÙ LAO

 • Bên Môi Giới được nhận Thù Lao trên số lượng Hàng Hóa được bán ra do VnShop cung cấp.
 • Thời gian thanh toán: Thứ 6 hàng tuần.
 • VnShop có quyền khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của Bên Môi Giới vào Thù Lao mà VnShop phải trả theo Thỏa thuận này.
 • Thù Lao được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên Môi Giới cung cấp tại Trang Đăng ký, sau khi khấu trừ đi các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Phí chuyển khoản Ngân hàng do Bên Môi Giới thanh toán.
 • Bên Môi Giới được thanh toán khi Thù Lao đạt tối thiểu 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).
 • Số tiền chậm thanh toán Hàng Hóa từ Khách hàng (nếu có) là cơ sở để VNSHOP giữ lại các khoản Thù Lao tương ứng mà Bên Môi Giới được hưởng.
 • Bên Môi Giới có quyền khiếu nại, thắc mắc về Thù Lao trong vòng 05 (năm ngày) kể từ ngày nhận được Thù Lao.

ĐIỀU 7: THUẾ VÀ PHÍ

Bên Môi Giới có trách nhiệm cung cấp thông tin để VnShop phối hợp kê khai và nộp thuế theo từng trường hợp cụ thể. Nếu Bên Môi Giới không cung cấp thông tin thì VnShop được miễn trừ các trách nhiệm liên quan đến việc nộp thuế cho Bên Môi Giới. Bên Môi Giới phải chịu trách nhiệm trả tất cả các loại thuế và phí liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này theo luật pháp Việt Nam.

ĐIỀU 8 : CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt hiệu lực khi một trong các trường hợp sau đây xảy ra:

 • Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Hai Bên.
 • Các trường hợp Bất Khả Kháng dẫn đến một trong Hai Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này mặc dù đã cố gắng khắc phục.
 • Một trong Hai Bên giải thể hoặc phá sản.
 • Theo yêu cầu hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc Các Bên chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận này.
 • Kết thúc thời hạn của Thỏa thuận mà một trong Hai Bên có yêu cầu không tiếp tục gia hạn.
 • Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận: Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận nếu chứng minh được phía Bên kia có hành vi vi phạm Thỏa thuận và phía Bên vi phạm đã không khắc phục xong các vi phạm đó trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên kia.
 • Khi chấm dứt Thỏa thuận, Hai Bên có nghĩa vụ thực hiện thanh toán các khoản nợ còn lại giữa Hai Bên và cùng giải quyết các tồn tại liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này. Bên Môi Giới phải trả lại các tài liệu, Hàng Hóa được VnShop cung cấp trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này.
 • VnShop có quyền chấm dứt Thỏa thuận mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp:
 • Bên Môi Giới vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Thỏa thuận này;
 • Bằng văn bản/email thông báo gửi cho Bên Môi Giới trước 05 (năm) ngày kể từ ngày dự kiến chấm dứt Thỏa thuận.
  • Bên Môi Giới có quyền chấm dứt Thỏa thuận này trong trường hợp:
 • Theo quy định tại Điều 4.1.11.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Thỏa thuận này có hiệu lực (01) một năm kể từ ngày VnShop xác nhận việc Đăng ký của Bên Môi Giới.
 • Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn hàng năm, mỗi năm (01) một lần nếu không có thông báo bằng văn bản chấp dứt Thỏa thuận của Các Bên. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ giữ nguyên giá trị trong thời gian được gia hạn.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung của Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản có chữ ký và đóng dấu xác nhận của người đại diện có thẩm quyền của Các Bên.
 • Mọi thông báo theo Thỏa thuận này phải bằng văn bản được gửi tới Bên kia theo một trong các hình thức sau: (i) thư tay, (ii) thư bảo đảm có báo phát, (iii) fax, hoặc email có xác nhận. Thông báo sẽ được xem là đã được nhận vào thời điểm ký nhận, nếu gửi bằng thư tay; vào thời điểm ghi trên báo phát nếu gửi bằng thư bảo đảm có báo phát; vào thời điểm xác nhận đã chuyển thành công, nếu gửi bằng fax hoặc email. Thông báo phải gửi tới địa chỉ của Các Bên như quy định tại Thỏa thuận này.
Đại Phong

Đại Phong

Để lại comment

go top
%d bloggers like this: